Prezimena u naselju Vikići

umrli iz naselja Vikići
umrli iz naselja Vikići

Prezimena u naselju Vikići su: Alunović, Balić, Beganović, Begić, Bunić, Cifalović, Čajić, Čović, Delić, Dželilović, Fatkić, Felić, Gašljević, Hadžić, Handanović, Halkić, Harbaš, Hašić, Havić, Hodžić, Hujić, Kajtezović, Keškić, Kovačević, Kudić, Miskić, Mizić, Mujakić, Mujetić, Muminović, Prica, Rekanović, Rekić, Salkić, Samardžić, Sušić, Šabić, Šarić, Škrgić, Tatarević, Vikić i Zolić.

Alunović – Alunović  Almin zv.Mujo sin Jasmina doselio je na ženino imanje u Zaseok Talići 2006-te godine iz Klokota opština Bihać i od te loze ima jedna kuća u zaseoku Talići.

Balić – Balići su doselili iz Gate a prije toga iz Izačića. Iz Male Peći zaseok Čajići na majčinstvo (imanje Vikić Hasana zv. Kalin sin Ibre) u Vikiće zaseok Talići doselio je Balić Šaban sin Đulage. Balić Šaban od muških potomaka ima sinove Đulagu, Rifeta, Fikreta, Mesuda, Aliju, Enesa, Seada i Senada i od te loze ima 6 kuća Balića. Iz Male Peći zaseok Čajići na Čavnik sinovi Balić Alije sina Muhameda doselili su Đulaga i Muhamed na dijelove materinstva (Balić Đulaga na imanje Vikić Alije zv. Medašin) i od te loze imaju 3 kuće Balića.

Beganović – Dvije familije Beganović su doselile iz Beganovića zaseok Liskovca općina Cazin 1956-te godine. Baganović Halil je doselio na kupljeno imanje Rosandić Ilije na Čavnik. Beganović Halil od muških potomaka ima sina Idriza i od te loze Beganovići imaju 5 kuća. Beganović Hase je doselio na kupljeno imanje Kuruzović Juke na Čavnik. Beganović Hase od muških potomaka ima sinove Sulejmana i Mehu i od te loze Beganovići imaju 5 kuća.

Begić – Begić Šukrija sin Naila je doselio iz Begića općina Sanski Most, na ženino imanje Džajić r. Vikić Zemire 1988-me godine u zeseok Talići da bi poginuo u ratu u mjestu Brkići na grmuško-srbljanskom platou 1992-ge godine općina Bihać. Prezime Begić je zadržala njegova žena i ima jedna kuća u Vikići zaseok Talići.

Bunić – Bunića ima 4 plemena a svi su u zaseoku Bunići i Šarići.

Bunić zv. Šarić Zaim imao je od muških potomaka sinove Medu i Beću bez muških potomaka, Ćamila, Hasu i Alu. Bunić Ćamilsin Zaima od muških potomaka ima sina Mujagu. Bunić Hase zv. Frgo sin Zaima od muških potomaka ima sinove Zahida i Senada. Bunić Ale sin Zaima od muških potomaka ima sinove Medu, Hasiba, Fikreta, Seada, senada i Rasima. Od ove loze Bunića ima 10 kuća u zaseoku Bunići – Šarići.

Bunić zv. Horozov Muho imao je od muških potomaka sina Ramu. Bunić Ramo sin Muhe od muških potomaka ima sinove Ramiza i Ediju zv. Edo. Od ove loze imaju 4 kuće Bunića u zaseoku Bunići.

Bunić Džafer od muških potomaka imao je sina Redžu. Bunić Redžo sin Džafera od muških potomaka ima sina Ferida. Ove loze imaju 2 kuće Bunića u zaseoku Bunići.

Braća Bunići zv. Prpići  Ale, Salko i Sulejman su po materi a očevi su kod sva tri brata različiti. Bunić Ale je od muških potomaka imao sinove Veliju i Ahmeta koji nisu imali muške potomke. Bunić Salko (drugi brat po materi) sin Agana doselio je na kupljeno imanje od Čančar Milana i od muškin potomaka imao je sinove Hasana, Huseina i Hasiba. Treći brat po majci Sulejman je sin Maše koji dalje vuču prezime Dželilović. Od ove loze ima 7 kuća Bunića zv. Prpići u zaseoku Bunići.

Cifalović – Cifalović Huse sin Šare je ustvari Hujić ali je preuzeo zv. Cifalović i ima od muških potomaka sina Huseina i od ove loze ima jedna kuća Cifalovića u Sušići.

Čajić

Čović – Čović Alaga je doselio iz Čovića općina Cazin na kupljeno imanje Rukavina Mile na gornji Čavnik. Čović Alaga od muških potomaka ima sinove Ibrahima, Medu i Osmana. Čovići imaju 3 kuće.

 Delić – Delić Ramo zv. Šargan je doselio iz Tržca – Urga općina Cazin 1961-ve godine na kupljeno imanje Kuruzović Luke gdje su ostala dva njegova sina da bi kasnije sa najmlađim sinom preselio na kupljeno imanje Delić Milana na Čavniku. Delić Ramo od muških potomaka ima sinove Ibrahima, Nuriju i Ramiza. Delići trenutno imaju 5 kuća.

Delić Husein sin Rame doselio je iz M.Peći na Čavnik na gmainu, od muških potomaka ima sinove Ramu i Emira. Od ove loze ima jedna kuća na Čavniku.

Dželilović – Dželilovići neznaju tačno porijeklo i odakle su doselili ali Dželilović Sulejman sin Maše je brat po materi Bunić Salke i Ale iz zaseoka Bunići. Dželilović Sulejman sin Maše od muških potomaka ima sinove Mahmuta i Sulejmana. Od ove loze ima 4 kuće Dželilovića u zaseoku Bunići.

Fatkić – Fatkić Arif sin ….. doselioj je iz zaseoka Kahrići – Izačić na dio kupljenog imanja od Kovačević Jove 2004-te godine i od muških potomaka ima sina…… Od ove loze ima jedna kuća u zaseoku Sušići.

Fatkić Kemal sin …..doselio je iz Gate općina bihać na hodžaluk u džemat Vikiće 19….-te godine i od muških potomaka ima sina Ahmeta.

Felić – Felić Hamid sin Hasana doselio je iz Izačića 1970-te godine na dio očeva imanja u zaseok Sušići i od muških potomaka ima sina Edina. Od ove loze ima jedna kuća Felića u Sušići.

Felić Sakib sin Omera doselio je iz Izačića 1988-me godine na dio očeva imanja u zaseok Sušići i od muških potomaka ima sina Edina. Od ove loze ima jedna kuća Felića u Sušići.

Gašljević – Gašljević Ivan od muških potomaka imao je sinove Luku i Slavku. Gašljević Luka sin Ivana od muških potomaka imao je sinove Milu i Ivicu. Gašljević Slavko sin Ivana od muških potomaka ima sina Zorana. Ova loza ima 2 kuće Gašljevića na Čavniku.

Hadžić – Hadžić Rasim sin Hasana je doselio 1985-te godine iz Turije općina Bihać na kupljni dio imanja Keškić Rasima u zaseok Halkiće. Rasim od muških potomaka ima sinove Fatmira, Asima i… i od ove loze ima 2 kuće Hadžića u Halkići.

Handanović – Handanovići su potekli na ovim područjima od davnina a saznanja su da su bila 3 brata Mujo, Daut i Muste. Od Muje koji je živio u Tafrlovcu nastalo je pleme Handanovića zv. Gavranovići, od Dauta Handanovići zv. Hatići a Muste je odselio iz Vikića zaseok Sušići u Malu Peć i od njega je poteklo pleme Handanović zv. Mustići.

Handanovća ima 4 plemena i to u zaseocima Hatići, Sušići, Gavranovići i Čavnik.

Handanović zv. Hatići Daut od muških potomaka imao je sina Mehu. Handanović Meho sin Dauta od muških potomaka imao je sinove ramu, Mehmeda, Dauta i Nezira. Handanović ramo sin Mehe od muških potomaka ima sinove Ramiza, Rasima, Omera i Mehuru. Handanović Mehmed sin Mehe je u Australiji. Handanović Daut sin Mehe je u Australiji i ima muškog potomka sina Samela. Handanović nezir sin rame je u Australiji i nema muške potomke. Od ove loze imaju 3 kuće Handanovića u zaseoku Hatići.

Handanović zv. Gavranović Hasan imao je muško potomstvo sinove Alu i Mehu. Handanović Ale sin Hasana imao je muške potomke sinove Hasana, Ramu i Šeru. Handanović Hasan sin Ale imao je muške potomke sinove Alu, Fadila i Hasiba. Handanović Ramo sin Ale imao je muško potomstvo sina Muhameda. Handanović Muhamed sin rame imao je muško potomstvo sinove Mirzeta i Mirsada. Handanović Šero sin Ale nije imao muško potomstvo. Handanović Meho sin Hasana imao je muško potomstvo sina Ibru. Handanović Ibro sin Mehe imao je muško potomstvo sinove Ibrahima, Ismeta, Ahmeta i Ramiza. Handanović Ibrahim sin Ibre imao je muške potomke sinove Mehu i Bekira. Handanović Ismet sin Ibre doselio je na kupljeno imanje od kukuruzović Tome u donji Čavnik i imao je muške potomke sinove Nisvet, Ibro i Muhamed. Handanvoć Ahmet sin Ibre doselio je na kupljeno imanje od Kukuruzović Tome u donji Čavnik i imao je muške potomke sinove Adila i Anela. Handanović Ramiz sin Ibre imao je muške potomke sinove Nedžada, Džavada i Rijada. Od ove loze ima 6 kuća Handanovića u zaseocima Gavranovići i Čavnik.

Handanović zv. Gavranović Agan od muških potomaka imao je sinove Islama i Selima. Handanović Islam sin Agana imao je muškog potomka sina Dedu. Handanović Dedo sin Islama imao je muške potomke sinove Fikreta, Mirzeta i Islama. Handanović Selim sin Agana imao je muške potomke sinove Mehmeda, Agana i Muju. Handanović Mehmed sin Selima imao je muške potomke sinove Mehuru, Muju i Mirsada. Handanović Agan sin Selima imao je muškog potoma sina Selima koji nije imao potomaka. Handanović Mujo sin selima nije imao muških potomaka. Od ove loze imaju 2 kuće Handanovića u zaseoku Gavranovići.

Handanović zv. Mustići doselili Redžo su iz Male Peći na gmajine Čavnika. Handanović Mustafa od muških potomaka imao je sinove Munira, Redžu i Muju. Handanović Mujo sin Muste od muških potomaka ima sina Vehbiju. Handanović Redžo sin Muste od muških potomaka ima sinove…..,……,……,…….Handanović Munir sin Muste od muških potomaka ima sinove……….Od ove loze ima 8 kuća Handanovića na Čavniku.

Halkić – Halkići se u starijim knjigama nazivaju i Handanović i svi se nalaze u zaseoku Halkići. Kao starine spominju se dva imena Mumin i Omer.

Halkić Mumin od muških potomaka imao je sina Aliju. Halkić Alija sin Mumina od muških potomaka imao je sinove Ibragu, Alagu, Jusufa, Ramu i još jednog Alagu. Halkić Ibraga sin Alije imao je muškog potomka sina Ekrema koji nije ostavio muško potomstvo. Halkić Alaga sin Alije je imao muške potomke sinove Jusufa, Ahmeta, Asima, Safeta, Rifeta i Aliju. Halkić Jusuf sin Alije nije imao muške potomke. Halkić Ramo sin Alije imao je muške potomke sinove Husu i Mehmeda. Halkić Alaga drugi sin Alije nije imao potomstvo.

Halkić Omer imao je muške potomke sinove Mehu, Omera, Alu, Ibru, Hasu i Šabana. Halkić Meho sin Omera imao je muške potomke sinove Halila, Hasiba koji je odselio na kupljeno imanje Kukuruzović Franje, Hakiju i Halima. Halkić Ale sin Omera  imao je muško potomstvo sina Omera. Halkić Omer sin Ale imao je muško potomstvo sinove Muhameda, Jusufa, Osmana, Envera i Alu. Halkić Mehmed sin Omera imao je muške potomke sinove Mirzeta i Izeta. Halkić Jusf sin Omera imao je muške potomke sinove Amira, Samira i Sahida. Halkić Osman sin Omera nije imao potomstvo. Halkić Enver sin Omera nije imao muško potomstvo. Halkić Ale sin Omera je u Australiji. Halkić Ibro sin Omera od muškog potomstva imao je sinove Aliju, Omera, Himzagu i Ramu. Halkić Alija sin Ibre od muškog potomstva imao je sinove Edhama i Omera. Halkić Omer sin Ibre nema muških potomaka. Halkić Himzaga sin Ibre od muških potomaka ima sinove Fadila i Aliju. Halkić Ramo sin Ibre od muških potomaka ima sina Ramiza. Halkić Hase sin Omera od muških potomaka imao je sina Hasana koji nije imao muško potomstvo. Halkić Šaban sin Omera nije imao muško potomstvo.Od ove loze ima 21 kuća Halkića u zaseoku Halkići.

Harbaš – Harbaš Adem je doselio sa Krnje – Gata općina Bihać 1990-te godine na dio imanja Halkić Rame sin Ibre u Halkiće.

Hašić – Hašić Sulejman sin Husnije porijeklom iz Ponjevića općina Cazin, doselio je iz Drvara 1972-ge godine na kupljeno imanje od Vikić Agana zv. Agica na Čavnik. Hašić Sulejman od muških potomaka ima sinove Husniju i Muhameda. Hašića ima jedna kuća.

Havić – za porijeklo prezimena Havić ništa se nezna sa sigurnošću a nalaze se u zaseocima Šarići i Bunići. Šaban se spominje kao najstariji i doselio je sa majkom iz Zolića – Gata općina Bihać na imanje Bunić Džafera u zaseok Šariće. Šaban je od muških potomaka imao sina Husu a Huse muške potomke sinove Kalanfira, Kemala, Đemala,Šabana i Jasmina. Bunić Redžo sin Džafera je brat po materi od Šabana koji nezna se kako je ponio prezime Havić. Od ove loze ima 6 kuća Havića u zaseocima Šarići i Bunići.

Hodžić

Hujić – Hujići zv. Cifalović u zaseoku Sušići i Hatići jedno porijeklo vuču od 3 brata i to: hujić Šare koji je imao od muških potomaka sinove Derviša i Husu. Hujić Derviš sin Šare od muških potomaka ima sinove Aliju, Mehu i Jusufa a Cifalović Huse ima sina Huseina. Braća od Hujić Šare, Hujić Osman od muških potomaka imao je sinove Mehu (Kanada) i  Aliju (Australija) te brata Hujić Aliju koji živi u Turskoj a pojavljiva se je u Vikići oko 1970-te godine. Od ove loze imaju 2 kuće Hujića u Sušići.

Kajtezović – Kajtezović Kasim sin vele sa majkom Šahom doselio je iz Šumatca općina Vel.Kladuša na Čavnik na kupljeno imanje Rukavina Mile. Kajtezović Kasim ima od muških potomaka sinove Admira i Zineta.Od ove loze Kajtezovića ima 2 kuće na Čavniku.

Keškić – Braća Keškić Mujkan i Jusuf zv. Baraba su doselili iz Male Peći u zaseok Halkići uz šumu Osoje. Keškić Mujkan je od muških potomaka imao sinove Ramu i Jusu. Keškić Ramo sin Mujkana od muških potomaka imao dva sina oba sa imenom Rasim. Jedan od braće Rasima je umro a drugi brat Rasim od muških potomaka ima sinove Muju, Adema, Ibragu i Ramu. Keškić Juso sin Mujkana od muških potomaka imao je sinove Jusufa i Fehima koji nisu imali muške nasljednike. Keškić Jusuf zv. Baraba imao je jednog muškog nasljenika sina Ibragu zv. Ćerim koji nije imao muških nasljednika. Od ove loze imaju 3 kuće Keškića u Halkićima.

Keškić Mujo sin Mehmeda doselio je na Čavnik iz M.Peći 2007-me godine na gmainu na Čavnik, od muških potomaka ima…..Od oveloza ima jednu kuću Keškića na Čavniku.

Kovačević – Kovačević zv. Zečić porijklo vuču od braće Rekana, Osmana i zv. Adže Kujar. Kovačević Rekan od muških potomaka imao je sinove Ramu i Mujkana. Kovačević Ramo sin Rekana od muških potomaka imao je sinove Hasana, Zahida i Hasiba(i Zahid i Hasib nisu imali muških potomaka. Kovačević Hasan sin Rame od muških potomaka imao je sinove Ramu, Bešira, Husu,  Asima i Senada. Kovačević Mujkan sin Rekana od muških potomaka imao je sinove Rekana, Mahmuta i Esada. Kovačević Rekan sin Mujakana od muških potomaka imao je sinove Asima, Rasima i Ramiza. Kovačević Esad sin Mujkana od muških potomaka imao je sinove Mahmuta, Elfada Mersad i Erhada.Kovačević Mahmut sin Mujkana nije imao muških potomaka. Kovačević Osman sin Rekana od muških potomaka imao je sinove Šabana, Hamida, Ahmeta i Ibru. Kovačević Šaban sin Osmana od muških potomaka imao je sinove Osmana, Šefika, Refika i Sejada. Kovačević Hamid sin Osmana od muških potomaka imao je sinove Ramicu, Huseina, Fehima i Ahmeta. Kovačević Ahmet sin Osmana od muških potomaka imao je sinove Ibru i Muhameda. Kovačević zv. Adže Kujar sin Rekana od muških potomaka imao je sina Hasana.  Od ove loze ima 11 kuća Kovačevića u zaseocima Šarići, Čavnik i Sušići.

Kudić – Tri familije Kudića su doselile iz Kudića općina Cazin. Kudić Ahmet je preselio na kupljeno imanje Rukavine Dane 1959-te godine. Kudić Ahmet od muških potomaka ima sina Muju. Kudić Mujo sin Ahmeta od muških potomaka imao je sinove Redžepa, Mehu, Murata i Huseina i trenutno ih ima jedna kuća. Kudić Fejzo je preselio na kupljeno imanje Kuruzović Jure 1960-te godine. Kudić Fejzo od muških potomaka ima sinove Saliha, redžepa i Muju i trenutno imaju dvije kuće. Kudić Alaga je preselio na kupljeno imanje Petić Mile 1963-će godine. Kudić Alaga od muških potomaka ima sinove Rasima i Ramiza i trenutno imaju dvije kuće.

Miskić – Dvije familije Miskića su doselile iz Miskića kod Cazina na Čavnik. Miskić Mehmed i Mustafa su doselili na kupljeno imanje Čančar Mile. Miskić Mehmed od muških potomaka ima sinove Sulejmana i Mehmeda i od te loze imaju 2 kuće. Miskić Mustafa ima od muških potomaka sinove Fikreta, Ismeta i Ramiza i od te loze imaju 3 kuće.

Mizić – Mizić Omer je doselio iz zaseoka Laništa – M.Peć općina Bihać na Čavnik. Od muških potomaka imao je sinove Ibru i …… Mizić Ibro sin Omera od muških potomaka imao je sinove Omera, Mesuda, Šabana, ramu i Mustafu. Od ove loze imaju 3 kuće Mizića na Čavniku.

Mujakić – Mujakić Nurija sin Ibre je doselio iz Mujakića kod Pećigrada općina Cazin na kupljeno imanje Rukavina Slave na Čavnik. Mujakić Nurija od muških potomaka ima sinove Asima i Zlatko.  Mujakići imaju 2 kuće.

Mujetić – Mujetići su potekli od jednog a sad imaju 3 plemena.

Mujetić zv. Babić Hasan imao je od muških potomaka sina Huseina. Mujetić Husein sin Hasana od muških potomaka imao je sinove Ismaila, Husu i Asima. Od ove loze  ima 5 kuća Mujetića u zasecima Zukanovići i Bagaši. Mujetić zv. Babić Hasan i Mujetić zv. Čulov Ramo su braća ali je ime oca nepoznato.

Mujetić zv. Čulov Ramo od muških potomaka imao je sina Šabana. Mujetić Šaban sin Rame od muških potomaka imao je sinove Ramu i Dauta koji nije imao muških potomaka. Mujetić ramo sin Šabana od muških potomaka ima je sinove Šabana, dauta i Mehmeda. Od ove loze imaju 3 kuće Mujetića u zaseoku Bagaši.

Mujetić zv. Zukanović Ramo od muških potomaka imao je sinove Mustafu i Ahmeta zv. Adže koji nije imao muških potomaka. Mujetić Mustafa sin Rame od muških potomaka imao je sinove Osmana, Ibrahima, Aliju koji je doselio na kupljeno imanje od Cvjetičanin Mare i Ramu koji je doselio na kupljeno imanje od Price Dare. Mujetić Osman sin Mustafe od muških potomaka imao je sinove Asima, Izeta i Zuhdiju. Mujetić Ibrahim sin Mustafe od muških potomaka imao je sina Mirzeta. Mujetić Alija sin Mustafe od muških potomaka imao je sinove Fadila i Mustafu. Mujetić Ramo sin Mustafe od muških potomaka imao je sinove Amira (Mehura), Mehu, Ahmeta i Ramiza. Od ove loze ima 12 kuća u zaseocima Čavnik, Zukanovići i Bagaši.

Muminović – Muminović Nijaz sin Hasana iz Urkovića općina Bratunac a kao izbjeglica otišao iz rodnog mjesta preko Hrvatske i Slovenije u Švicarsku 1991. godine. Doselio je na kupljeni dio imanja Čajić Zuhdije sina Ibre na Čavnik 2007-me godine i radi kuću.

Prica

Rekanović – Rekanović Edham sin Osmana je doselio iz Brekovice sa familijom na imanje nane Keškić Arife u Halkiće 2005-te godine.

Rekić – Rekića ima 3 plemena u Vikići i to Rekići iznag Talića i Rekići u zaseoku Bagaši i Rekići u donjem Čavniku.

Rekić Hasan ima muške potomke sinove Hasu, Mehu i Ramu. Rekić Hase sin Hasana od muških potomaka ima sinove Hasana, Hasiba i Esada. Rekić Hasan zv. Hasika sin Hase od muških potomaka ima sinove Omera, Asima i Jasmina. Rekić Hasib sin Hase od muških potomaka ima sinove Mirsada, Izeta , Jasmina i Ramiza. Rekić Esad zv. Klipica sin Hase ima muškog potomka sina Irfana i Esnafa. Rekić Ramo  sin Hasana ima muške potomke sinove Hasana, Husniju i Mehu. Rekić Hasan zv. Braco sin Rame ima muško potomstvo sinove Hasib i ……. Rekić Husnija sin Rame ima muške nasljednike sinove Husu, Ramiza, Hazima, Hakija, Senada.Rekić Meho zv. Kljapo sin Rame odselio je na kupljeno imanje Cvjetičanin Mare i Price Dare u zaseok donji Čavnik i od muških potomaka imao je sinove Ismeta, Asima, Rasima, Osmana i Fikreta.Rekić Meho sin Hasana nije imao muške potomke. Od ove loze ima 9 kuća Rekića u zaseocima Čavnik i Talići.

Rekić Ibro od muških nasljednika imao je sinove Ibrišima zv.Adže koji nije imao muškin nasljednika i Alagu. Rekić alaga sin Ibre imao je muškog nasljednika sina Ibru. Rekić Ibro sin Alage od muškin nasljednika imao je sinove Fazliju, Osmana, Sejada i Elvira. U istoj lozi brat od Rekić Ibre bio je Nasuf. Rekić Nasuf od muškog potomstva imao je sina Huseina. Rekić Husein sin Nasufa od muškog potomstva ima je sinove Alu i Aliju. Rekić Ale sin Huseina doselio je na kupljeno imanje od Cvjetičanin Dane u donji Čavnik i od muškog potomstva ima je sina Jasmina. Rekić Alija sin Huseina doselio je na kupljeno imanje od Kukuruzović Pere i od muških potomaka imao je sinove Nezir, Nermin, Husein i Adem. Od ove loze ima 6 kuća Rekića u zaseocima Čavnik i iznad Talića.

Rekić zv. Bagaš Šabo sin Šabana ? imao je od muških potomaka sinove Arifa i Šabana. Rekić Arif sin Šabe od muških potomaka imao je sinove Rifeta, Rasima i Kadira. Rekić Šaban sin Šabe od muških potomaka imao je sinove Hasana, Esada i Ramu. Rekić zv. Bagaš Mustafa ima je od muških nasljednika sina Šabu. Rekić Šabo sin Mustafe od muških nasljednika imao je sinove Rešida, Mustafu, Rašida i Refika. Rekić zv. Bagaš Redžo od muških nasljednika imao je sina Šerifa. Rekić Šerif sin Redže od muškin nasljednika imao je sinove Redžu, Rasima i Kasima.  Mustafa i Redžo su braća ali se nezna ime oca. Isto tako bila su dva brata Rekić zv. Bagaš Fejzo i Ramo zv. Žutko koji nisu imali muških potomaka i nezna im se očevo ime. Od ove loze ima 10 kuća Rekića u zaseocima Halkići, Bagaši i Čavnik.

Salkić – Salkić Ahmet je doselio iz Mutnika općina Cazin 1942-ge godine na imanje Vikić r. Sušić Gospe zvana Gara u Vikiće zaseok Talići a 1960-te godine preselili su na kupljeno imanje od Cvjetičanin Mare u dijelu donjeg Čavnika. Salkić Ahmet od muških potomaka ima sinove Huseina, Jusufa, Zuhdiju, Hamdiju i Mehmeda i svi žive u porodičnim kućama. Salkići imaju trenutno 11 kuća.

Samardžić – Samardžić Đulaga je doselio iz Pjanića općina Cazin na kupljeno imanje od Čančar Dane u Halkiće. Samardžić Đulaga od muških potomaka ima sinove Esada, Seada, Jusu i Senada. Od ove loze imaju 2 kuće Samardžića u zaseoku Halkići.

Sušić – Poznato je da Sušići potiču od zv. Šaronja koji je imao tri sina Ibru, Šabu i Huseina. Sušić Ibro sin zv.Šaronja od muških potomaka imao je sinove Ibrahima, Zaima, Mumina, Dedu, Muharema , Omera i Hasiba. Sušić Ibrahim sin Ibre od muških potomaka imao je sinove Asima i Ahmeta. Sušić Zaim sin Ibre nije imao muške potomke. Sušić Mumin sin Ibre od muških potomaka imao je sinove Huseina, Ramu, Fehima i Fikreta. Sušić Dedo sin Ibre od muških potomaka imao je sinove Kadira, Kadiju, Zuhdiju, Nursada i Nusreta.. Sušić Muharem sin Ibre od muških potomaka ima je sina Nijaza. Sušić Omer sin Ibre od muških potomaka imao je sinove Besima i Behara. Sušić Hasib sin Ibre od muških potomaka imao je sina Ibru zv. Bato.  Sušić Šabo sin zv. Šaronja imao je muške potomke sinove Ramu, Hasana, Đulagu i Osmana. Sušić Ramo sin Šabe imao je muške potomke sinove Mehmeda i Ferida. Sušić Hasan sin Šabe od muških potomaka imao je sinove Hasu, Rasima i Šabana. Sušić Đulaga sin Šabe od muških potomaka imao je sinove Muhameda, Envera i Hamdiju. Sušić Osman sin Šabe od muških potomaka imao je sinove Šabu, Jasmina, Ekrema i Aliju. Sušić Husein sin. Zv. Šaronja imao je od muških potomaka sinove Medu, Šabana, Mehu, Mešu, Nuriju i Husu. Sušić Medo sin Huseina od muških potomaka imao je sina Mehmeda. Sušić Šaban sin Huseina od muških potomaka imao je sinove Rasima, Husku i Šefika. Sušić Meho sin Huseina od muških potomaka imao je sinove Medu, Adu, Remzu, Dilvada i Simbada. Sušić Meša sin Husnije od muških potomaka imao je sinove Kemala, Ekrema, Senada, Safeta i Sejada. Sušić Nurija sin Huseina imao je od muških potomaka sinove Asima, Kasima, ramiza, ramu, Nazifa, Huseina, Mirsada,…..,…… Sušić Huse sin Husnije od muških potomaka imao je sinove Fehima, Zikru, Mesuda zv. Sevad, Hazima, Husniju i Vejsila. Od ove loze ima 34 u zaseocima Sušići Hatići.

Šabić – Šabić Mehmed je iz Šabića – Liskovac općina Cazin doselio 1961-ve godine na kupljeno imanje Bubalo Anke na Čavnik. Šabić Mehmed od muških potomaka ima sinove Alagu, Hasana i Omera. Šabića ima 3 kuće na Čavniku.

Šarić – Šarić Selim je doselio iz Šarića općina Cazin na kupljeno imanje Rosandić Luke na Čavnik 1958-me godine. Šarić Selim od muških potomaka ima sinove Zuhdiju, Sulejmana, Fikreta, Hasana i Ibrahima. Šarići imaju 4 kuće na Čavniku.

Škrgić – Tri porodice Škrgića je doselilo iz Škrgića – Liskovac općina Cazin. Škrgić Selim doselio je na kupljeno imanje Repajić Milke na Čavnik. Škrgić Selim od muških potomaka ima sinove Đulagu, Alagu i Hasana i od te loze ima 2 kuće Škrgića. Škrgić Meho doselio je na kupljeno imanje babe Kake na Čavnik. Od muških potomaka Škrgić Meho ima sina Huseina i od te loze imaju 3 kuće Škrgića. Braća Škrgić Hasan i Bećir doselili su na kupljena imanja od braće Bjeloš Mile i Ivice na Čavnik. Škrgić Hasan od muških potomaka ima sinove Beću, Hasu i Senada i od te loze imaju 3 kuće. Škrgić Bećir od muških potomaka ima sinove Esada, Asifa, Fadila i Damira i od te loze imaju 4 kuće Škrgića na Čavniku.

Tatarević – Tatarevići se još spominju kao Šarčevići. Kao najstariji se spominje Osman zv. Osmica, Omer zv. Omerko  i još dva brata, koji su otišli iz Vikića pod nepoznatim okolnostima u Tursku da bi se sa 9 godina iz Turske vratio Jusuf sin Osmana na zemlju koju su i ranije posjedovali. Jusuf je od muških potomaka imao sinove Ramu i Osmana. Iz turske se vratio i Hasan koji nije imao muških potomaka.Tatarević Ramo sin Jusufa od muških potomaka ima sinove Omera i Jusufa. Tatarević Osman sin Jusufa od muških potomaka ima sina Ervina. Tatarevići trenutno imaju dvije kuće. Ova je loza bila dobrostojeća do odlaska za Tursku tako da su prije polaska dali dijelove imanja na korištenje ovdašnjim porodicama Handanović i sl. kao i uvakufili.

Vikić – Vikića ima 4 plemena u zaseocima Čavnik, Talići i Zukanovići.

Vikić Mustafa sa Čavnika zv. Kožići, imao je od muških potomaka 2 sina Nasufa i Ibrahima i od ove loze imaju 2 kuće Vikića. Vikić Mustafa imao je 2 brata Aliju zv. Medašin koji nije imao muških potomaka i Jusu. Vikić Juso zv. Kožić je od muških potomaka imao sina Muniba zv. Visota a Munib Vikić od muških potomaka sinove Munira, Jusu, Selima i Ibrahima i od ove loze ima 6 kuća Vikića.

Vikić Juso imao je dva sina Jusufa i Murata. Vikić Jusuf sin Juse zv. Semić  sa Čavnika od muških potomaka imao je sina Hasana zv. Bućo i Huseina. Vikić Murat sin Juse zv. Mamić sinove Jakupa i Hasana. Vikić Jakup sin Murata zv. Mamić od muških potomaka ima sinove Jakupa, Hasiba i Jasmina a Vikić Hasan sin Murata ima muške potomke sinove Rifeta, Safeta, Fikreta, Huseina i Murata i od ove loze ima 6 kuća Vikića.

U zaseoku Zukanovići – Poner Vikić Alija zv. Jerkić od muških potomaka imao je 2 sina Hasana zv. Čikić i Husniju . Vikić Hasan zv. Čikić sin Alije od muških potomaka ima sinove Hasiba, Aliju i Ramu a Vikić Husnija sin zv. Čikić sin Alije od muških potomaka sinove Huseina i Zuhdiju i od ove loze ima 5 kuća Vikića.

U zaseoku Talići Vikić Tale sin Hasana imao je muške potomke sinove Hasana zv. Kaldrma i Ramu. Vikić Tale je imao 3 brata Osmana zv. Dito koji nije imao muško potomstvo, Agana koji nije imao muško potomstvo i Huseina koji nije imao muško potomstvo. Husein je umro u Francuskoj. Vikić Hasan zv. Kaldrma sin Tale od muških potomaka ima sinove Muhameda i Agana a Vikić Ramo sin Tale od muških potomaka ima sinove Huseina, Ekrema, Ramiza i Talu. Vikić Tale zv. Mali Tale brat je od Hasana i od muških potomaka imao je sina Mehmeda zv. Puhac koji nije imao muških potomaka. Od ove loze ima 6 kuća Vikića u zaseoku Talići.

Zolić – Zolić Šaban je doselio iz Gate općina Bihać na dio kupljenog imanja od Rekić Huseina i od muškog potomstva ima sinove Derviša (Australija), Ibrahima (nije imao muških nasljednika), Rasima i Sulju. Zolić Suljo sin Šabana od muškog potomstva ima sinove Safeta i Ibrahima a Zolić Rasim sin Šabana od muškog potomstva ima sinove Elvira i Nisveta i od ove loze imaju 2 kuće Zolića.

Izvor:  Vikići portal – http://www.vikici.com.ba post iz januara 2008. godine

 

Comments

comments

Provjerite također

Umro je Bunić Mujaga iz Vikića

Mujaga Bunić iz Vikića umro je 09. februara 2023. godine u 71-oj godini života. Đenaza …